1. algemeen
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of bijzondere publiekrechtelijke fondsen (hierna: Koper), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Algemene voorwaarden van de koper zijn voor ons alleen bindend voor zover ze niet in strijd zijn met onze verkoopvoorwaarden of door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend. Elke verwijzing of tegenbevestigingsclausule van de Koper in zijn eigen Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke transacties met de Koper. Indien de Verkoper vóór de levering redelijke twijfels heeft over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Klant, kan de Verkoper zich door schriftelijke kennisgeving aan de Klant terugtrekken uit het contract, of van de Klant verlangen dat hij vooruitbetaalt of een andere passende zekerheid stelt voor de uitvoering van het contract. We behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in grondstof-, energie- of transportprijzen en schommelingen in de wisselkoers tussen USD en Euro (€) (afwijkingen van +/- 5% worden geacht te zijn verdisconteerd in lopende overeenkomsten). Leveringscontracten hebben geen beschermende werking ten gunste van derden.

2. aanbiedingen
Tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd, kunnen onze aanbiedingen worden gewijzigd. Voor zover een bestelling wordt beschouwd als een aanbod in de zin van Art. Als het aanbod moet worden beschouwd als een aanbod in overeenstemming met § 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), kunnen we het binnen twee weken na ontvangst accepteren. Gedurende deze periode is de Koper gebonden aan zijn aanbod. Wij behouden het eigendom en copyright van alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden zonder onze schriftelijke toestemming. De specificaties in de offerte of de orderbevestiging zijn uitsluitend bepalend voor de verschuldigde kwaliteit van het geleverde artikel. Informatie in brochures, advertenties, prijslijsten, illustraties enz. hebben geen invloed op de verschuldigde kwaliteit van het geleverde artikel. Elke bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard na onze schriftelijke orderbevestiging. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. leveringstermijn
De levertijd moet voor elke afzonderlijke bestelling of afroep afzonderlijk worden overeengekomen. Onze definitieve bevestigingsbrief is altijd bepalend voor het vaststellen van de levertijd. Tenzij uitdrukkelijk een bindende leverdatum (vaste datum) is overeengekomen, kunnen levertijden slechts bij benadering en vrijblijvend worden opgegeven. Overschrijding van de termijn geeft de klant dus niet het recht om het contract op te zeggen of schadevergoeding te eisen. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan op voorwaarde dat ze geen onredelijke nadelen voor de klant met zich meebrengen. De aanvang van een overeengekomen leveringstermijn is afhankelijk van de tijdige en juiste nakoming van de samenwerkingsverplichtingen van de klant. Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of zijn medewerkingsplicht opzettelijk schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te eisen van de schade die wij hierdoor lijden alsmede van eventuele extra kosten. Verdere claims, in het bijzonder ook de herroeping van het contract, blijven voorbehouden. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat over op de klant op het moment dat het zich voordoet in geval van gebrek aan aanvaarding.

4. bestelling voltooien
Bij gebrek aan andersluidende overeenkomst hebben we het recht om onze standaardontwerpen zonder verdere navraag te leveren. Alle specificaties in onze offertes en orderbevestigingen met betrekking tot afmetingen en gewicht moeten worden begrepen met de gebruikelijke toleranties. Bij speciale producties zijn afwijkingen naar boven en naar beneden van het bestelde aantal stuks toegestaan die onvermijdelijk zijn bij deze speciale productie. De Koper zal hiervan zo mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld.

5. prestatieafwijkingen
Onder- of overschrijdingen van de leveringshoeveelheid tot 20 % zijn toegestaan. De werkelijke leveringshoeveelheid wordt berekend. Cijfer. 4 lid. 2 blijft onaangetast. Een afkeurpercentage van maximaal 4% voor gedrukte of kant-en-klare goederen is gebruikelijk in de handel en is al in de prijs inbegrepen. Daarom geeft het de klant niet het recht om claims voor gebreken in te dienen.

a) Afdruktaken:
Voor bedrukte kant-en-klare producten streven we ernaar de kleurschakeringen zo dicht mogelijk te benaderen. Tegen technisch veroorzaakte kleur- en registerafwijkingen kan alleen bezwaar worden gemaakt als er sprake is van significante afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit. In het geval van kunststof producten kunnen alleen de gebruikelijke eisen voor polyethyleen en polypropyleen worden gesteld aan de kleefkracht van de drukinkten. Ontwerpen en definitief artwork, drukplaten en eventueel benodigde hulpmiddelen worden door ons geproduceerd of ingekocht en tegen kostprijs in rekening gebracht. Als de koper artwork aanlevert, vertegenwoordigt hij het auteursrecht tegenover derden en vrijwaart hij ons tegen aanspraken van derden. De ontwerpen, het uiteindelijke artwork enz. die door ons worden ingediend, blijven ons intellectuele eigendom.

b) Dia’s:
De technisch onvermijdelijke afwijkingen in de foliedikte (tot +/- 10 %) en in de afmetingen van de slangen of zakken (tot +/- 5 %) zijn gebruikelijk in de handel en rechtvaardigen geen aanspraak op gebreken. Aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de films en de daaruit gemaakte artikelen voor specifieke doeleinden is uitgesloten. De koper is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van het vulmateriaal. Door bepaalde eigenschappen van polyethyleen kunnen de buizen, folies of zakken licht kleven zonder dat er sprake is van materiële gebreken, vooral als de goederen te lang in verpakte toestand of in vochtige ruimten zijn opgeslagen. Een dergelijk voorval geeft de klant niet het recht om aanspraken te maken op gebreken.

6. verzending
In alle gevallen, zelfs bij franco-levering, gaat het risico van verzending over op de klant op het moment dat de goederen onze fabriek verlaten. De in onze fabriek vastgestelde gewichten en hoeveelheden zijn bepalend voor de berekening. Schade en verlies tijdens het transport zijn voor rekening van de klant. Op verzoek van de koper zijn we bereid het transportrisico te verzekeren. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

7. vertraging bij levering en verhindering van levering
Gebeurtenissen van overmacht en bedrijfsstoringen, ongeacht of deze zijn ontstaan door gebrek aan grondstoffen of bedrijfsmiddelen, staking of uitsluiting, mobilisatie, oorlog, blokkering van transportwegen of andere oorzaken die buiten onze risicosfeer vallen, geven ons het recht om een dienovereenkomstige verlenging van de leveringstermijn te eisen of om ons geheel of gedeeltelijk uit het leveringscontract terug te trekken. Dit zal geen aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding vanwege de koper. Wij kunnen ons alleen op deze bepalingen beroepen als de belemmerende gebeurtenissen door ons niet met redelijke zorgvuldigheid hadden kunnen worden afgewend op grond van de omstandigheden van het individuele geval en de klant onverwijld van de feiten op de hoogte is gesteld.

8 Aansprakelijkheid voor gebreken, beperking van aansprakelijkheid
In het geval van gerechtvaardigde en tijdige meldingen van defecten (§ 377 HGB) worden de defecte artikelen teruggenomen, kosteloos vervangen of – naar onze keuze – de defecten verholpen. De termijn is een week na ontvangst van de levering, in het geval van verborgen gebreken een week na de ontdekking ervan. Gebreken moeten schriftelijk worden gemeld; tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Verdere claims voor gebreken van de kant van de koper kunnen alleen geldend worden gemaakt als ten minste twee pogingen tot rectificatie of nalevering zijn mislukt. Aansprakelijkheid is beperkt tot de materiële waarde van de geleverde goederen, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade. Schadeclaims van de Koper wegens vertraagde nakoming of nakoming die anderszins niet in overeenstemming is met het contract, zijn uitgesloten, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid en wanneer er geen wezenlijke contractuele verplichting is geschonden. Als een essentiële contractuele verplichting wordt geschonden door eenvoudige nalatigheid, is de schadeclaim van de koper beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Schadevergoeding voor productieverlies en/of winstderving is in dit geval uitgesloten. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt dienovereenkomstig voor onze plaatsvervangende agenten. Aansprakelijkheid voor letsel aan leven, ledematen en gezondheid blijft onaangetast. Het recht van de Koper om zich terug te trekken uit het contract vanwege de bovengenoemde omstandigheden blijft in principe ook onaangetast, maar vereist zowel verzuim als een schriftelijke waarschuwing van de Koper dat de contractuele relatie niet zal worden voortgezet na het verstrijken van de gestelde termijn. Bovenstaande bepalingen laten de toepasselijkheid van de productaansprakelijkheidswet onverlet. Wij geven geen garanties in juridische zin, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De garanties van de fabrikant blijven hierdoor onaangetast.

9. verpakking
Roosterdozen en europallets blijven ons eigendom. Als het product niet wordt geretourneerd, wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. Normale verpakking, zoals aangegeven in onze aanbiedingen, is inbegrepen in de aankoopprijs. Met speciale verpakkingsverzoeken wordt waar mogelijk rekening gehouden en deze worden tegen kostprijs doorberekend. Andere verpakkingsmaterialen moeten door de klant op eigen kosten worden verwijderd; wij nemen ze niet terug.

10. prijzen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief wettelijke belasting toegevoegde waarde. Als er geen vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in loon-, materiaal- of distributiekosten voor bestellingen die later dan twee maanden na het sluiten van het contract worden geplaatst, mits de door ons gemaakte kosten meer dan 5% afwijken van de inkoopkosten waarop het contract is gebaseerd.
Dergelijke omstandigheden en de daaruit voortvloeiende prijswijzigingen worden onverwijld aan de Koper meegedeeld.

11. betaling
Onze facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na de datum van uitgifte zonder aftrek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeengekomen kortingen voor contante betaling zijn alleen toegestaan als het factuurbedrag binnen de aangegeven periode voor ons beschikbaar is. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, brengen we een rente van ten minste 8% per jaar boven de basisrente in rekening in overeenstemming met de Duitse bankwet (BGB). § 247 BGB. Dit sluit het instellen van een vordering tot verdere schadevergoeding niet uit. De verrekening van tegenvorderingen door de Koper of de uitoefening van retentierechten of rechten om nakoming te weigeren door de Koper zijn alleen toegestaan op basis van erkende vorderingen of vorderingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan.

12. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs. Bovendien behouden we het eigendom van de goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie of een bestaande lopende rekening volledig zijn voldaan. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke toegang door derden (bijvoorbeeld door middel van executie) tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en moet al het redelijke doen om dergelijke toegang te voorkomen – behalve in het kader van een wederverkoop. Hij behandelt de goederen met zorg en verzekert ze op de juiste manier. Alle vorderingen die voortvloeien uit een doorverkoop van de goederen worden geacht aan ons te zijn overgedragen tot de laatste betaling (verlengd eigendomsvoorbehoud). De opdracht is nu al door ons geaccepteerd. De klant blijft gemachtigd om de vordering te innen totdat hij deze herroept. In het geval van een doorverkoop op krediet van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, moet de klant onze rechten vrijwaren door een passende zekerheid te stellen. Op verzoek zal hij ons het bewijs leveren van de verblijfplaats van de goederen, de naam en het adres van zijn klant en een kopie van de overeenkomstige bestelling, de leveringsbon en de factuur. De koper is verplicht om zijn klanten te informeren over het doorlopende eigendomsvoorbehoud.

13 Jurisdictie en plaats van uitvoering
Plaats van levering, service en betaling is 35688 Dillenburg.
Voor zover toegestaan is 35688 Dillenburg ook overeengekomen als de plaats van jurisdictie.

14. slotbepalingen
Op de rechtsverhouding tussen de partijen is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Er zijn geen bijkomende overeenkomsten bij dit contract. Wijzigingen of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk worden gemaakt of schriftelijk worden bevestigd om van kracht te zijn. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden en het contract in het algemeen.

Status 04.05.2018